Nový knihovní řád - od 25. 5. 2018

Ceník od 25. 5. 2018

Registrační poplatek (vždy na 1 rok)

 • děti do 15 let - 20 Kč
 • studenti, nezaměstnaní, osoby na mateřské nebo rodič. dovolené a důchodci do 70 let - 40 Kč
 • zaměstnanci, OSVČ - 80 Kč
 • od 70 let - zdarma
 • rodiče, jejichž děti jsou registrovanými čtenáři, mají možnost zlevněné registrace: 40 Kč (1 reg. dítě), 20 Kč (2 a více reg. dětí)
 • vystavení čtenářského průkazu - 10 Kč

Poplatky z prodlení (upomínky)

V případě zasílání upomínky poštou bude poplatek z prodlení navýšen o skutečnou částku vynaloženou na poštovné.

 • 1. upomínka - po uplynutí 30 dnů výpůjčky - 10 Kč děti / 20 Kč dospělí (neposílá se poštou, pouze e-mailem nebo sms, pokud čtenář kontaktní údaj uvede)
 • 2. upomínka - po dalších 30 dnech - 20 Kč děti / 40 Kč dospělí
 • 3. upomínka - po dalších 30 dnech - 40 Kč děti / 80 Kč dospělí
 • 4. upomínka (upomínací dopis) - po dalších 30 dnech - 50 Kč děti /100 Kč dospělí

Každý čtenář, který uvede svůj e-mail, obdrží zdarma tzv. předupomínku, která mu krátce před termínem připomene, že se blíží doba vrácení výpůjček.

Sankční poplatky za překročení výpůjční lhůty je čtenář povinen uhradit bez ohledu na to, zda obdržel písemnou upomínku (knihovna nenese odpovědnost za doručení).

V případě, že je knihovna uzavřena, je výpůjční lhůta automaticky prodlužována.

Náklady spojené s právním vymáháním dokumentů

- dle skutečnosti.

Rezervace knih

- zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

- zdarma (je-li možné vypůjčit knihu v Krajské knihovně K. Vary; v případě titulu objednaného z jiné knihovny je cena 50 Kč - náklady na poštovné a balné)

Sankční poplatky:

 • ztráta čtenářského průkazu - 10 Kč
 • ztráta knihy - manipulační poplatek 20 Kč (+ náhrada ztraceného titulu, viz čl. 12 Knihovního řádu)

Ostatní služby

 • tisk - 2 Kč /1 strana A4
 • obalování knih - 6 Kč (formát A5), 10 Kč (formát A4)

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna v Dalovicích, evid. číslo 948 (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku knihovny a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést. Údaj o ZTP je uživatel povinen uvést, jen chce-li čerpat výhody s touto skutečností spojené.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace[1]. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.